Dnes je sobota 15. června 2024 a svátek má Vít


 

1. Oficiální název

Obec Zlátenka

2. Důvod založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),§ 1Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,který je
vymezen hranicí území obce.§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

starosta: Petr Hrubeš - neuvolněn pro výkon funkce

místostarosta: Jan Hložek - neuvolněn pro výkon funkce

4. Kontaktní spojení

OÚ Zlátenka
Zlátenka 11
395 01 Pacov
telefon starostku: 721 626 379
e-mail: obeczlatenka@gmail.com

ID datové schránky: dchbhpr

Úřední hodiny
Po domluvě se starostou.

5. Případné platby můžete poukázat

č. účtu: 622115339/0800

6. IČO

IČ: 00511498

7. Žádosti o informace

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Zlátenka uveřejňuje informace:
- na úřední desce – na obecním úřadě,
- prostřednictvím internetové úřední desky - adresa: www.zlatenka.cz,
- informace je možné dále získat v budově obecního úřadu po domluvě se starostkou.

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Ústně
- osobně na Obecním úřadě ve Zlátence po domluvě se starostou,
- telefonickým dotazem na tel. č.: 721 626 379

Písemně
- na adrese: Obecní úřad Zlátenka, Zlátenka 11, 395 01 Pacov.

Elektronicky
- e-mail: obeczlatenka@gmail.com
Obec poskytne údaje, které se vztahují k její samostatné i přenesené působnosti.
Výjimkou jsou informace, jejich zveřejnění vylučuje zákon.

8. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (elektronickou poštou). Zvolené formě žádosti odpovídá i způsob jejího vyřízení.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (obec).
Na ústní žádost lze v jednoduchých případech podat ústní informaci.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

U písemné žádosti musí být zřejmé:
o kterému povinnému subjektu je určena,
o kdo ji činí (jméno, příjmení, adresa, podpis, elektronická adresa),
Písemná žádost:
o musí být srozumitelná,
o musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
o nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost výše uvedené podmínky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů do podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo do upřesnění žádosti podle písmena a), a to písmeně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to však před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví a nebyla-li žádost odložena, vydá
o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

9. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, tj. u obecního úřadu.
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Tam, kde není volena rada obce, rozhoduje starosta. V případě přenesené působnosti bude o odvolání rozhodovat krajský úřad.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje dne následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lez podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Proti opatřením zastupitelstva obce v přenesené i samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně nebo ústně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

10. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Zlátenka obdržíte v sídle obecního úřadu po dohodě se starostkou.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

12. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Zlátenka jedná a rozhoduje.
- Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 563/1991 Sb,. o účetnictví, v platném znění
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění
- zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
- zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění
- zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
- zákon ČNR č. 553/1991 Sb, o obecní policii, v platném znění
- nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, v platném znění
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
- nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
- zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu